Retour aux résultats

Détails victime

Informations personnelles

 • 仇洪祥
 • CHH
 • CH'OU HUNG HSIANG (C
 • 滋陽縣 Zīyà¡ng Xiàn, Shandong, China
 • Chà³u Hà³ngxià¡ng (romanisation of the name) In the CWGC romanisation Chui may be an error for Chiu (仇 qiàº) or, less likely, through misreading of 仇 chà³u as 九 jiǔ.

Données militaires

 • 67636
 • Labourer
 • 107th Coy. Chinese Labour Corps
 • Labour Corps
 • B.E.F.

Décès

 • 16 April 1919
 • XXXIV - C - 1

Media

 

Imprimer ces données

Retour aux résultats